על מנת להבין את הקונפליקט אותו חווים בני הנוער המורכב משילוב בין עבודה ללימודים עלינו קודם לנתח ולהבין את המושג "עבודה" והמושג "לימודים" בפרק זה אסקור את המידע מן המאמרים השונים המדברים על "העבודה", ועל השפעתה על חיינו.

על פי הרפז (1990) לעבודה ישנו תפקיד מרכזי בחייו של הפרט, העבודה מקיפה חלק גדול מחיינו ובני אדם מבלים בקרוב לשליש משעות הערות שלהם בעבודה. בנוסף זמן רב מושקע בהכנה לקראת העבודה ולא מעט פעמים עובדים לקוחים את חיי העבודה אל חייהם הפרטים. מעבר לכך העבודה בשכר היא אמצעי חשוב לקביעת הסטאטוס החברתי היא מעניקה לאדם משמעות לחיי היום יום והיא המקום בו מתקיימת מרבית האינטראקציות החברתיות של האדם (גל, 2004).

העבודה יוצרת קשר בין האדם לחברה, דרך מקום העבודה בני האדם משיגים צרכים ומשאבים אשר מספקים את צורכיהם הבסיסים, דרך מקום העבודה בני האדם בוחנים את המיומנויות והיכולות שלהם, ומחזקים את חייהם החברתיים. בנוסף, במפגש חברתי נהוג כי בני אדם שואלים זה את זה לגבי מקום עבודתם, במטרה לאבחן את מקומם במערכת החברתית וניתן להתייחס לעבודה כחלק בסיסי של החיים, הקובע סטאטוס ומיקום חברתי.(קרונר, 1997; 1990, Harpaz)

הרפז טוען כי ניתן לחלק את משמעות העבודה עבור הפרט לשלושה מימדים:

המימד האינסטרומנטאלי- בני אדם עובדים על מנת להבטיח את מחייתם ולספק לעצמם צרכים חומריים.
המימד האנושי – האדם מאופיין בצורך להפעיל מאמץ, ללמוד, להתפתח, להגיע להישגים ולהשפיע על סביבתו.
המימד החברתי –  העבודה יוצקת משמעות לחייו של האדם, מעצבת את זהותו, יוצרת יציבות והמשכיות בחייו, יוצרת עבורו קשרים חברתיים, ומספקת לו תחושה שהוא חלק מהמיינסטרים החברתי (1990.( Harpaz,
העבודה נחשבת כנורמה חברתית, הסטאטוס וחלוקת התגמולים בחברה נקבעים בהתאם למיקומו של האדם בשוק העבודה .ומעט מאוד אנשים יכולים להרשות לעצמם שלא לעבוד, על אף שלא ניתן לכפות על בני אדם לעבוד בדרכים פורמאליות. בנוסף החברה מאופיינת בסטיגמה לגבי אנשים שאינם עובדים, ולרוב הם נדחקים לשולי החברה (1990, .(Harpaz בחברות אנושיות רבות העבודה נתפסת כחובה אזרחית וחוסר עבודה מהווה בעיה חברתית ואישית חמורה (גל, 2004). מכיוון שעולם העבודה תופס מקום כה מרכזי בחיינו הבוגרים, זהו המקום אליו מכוונים מרבית בני הנוער בדרכם אל עולם המבוגרים (להב, 2005 .(יחד עם זאת במקביל לרצונם של בני הנוער להשתלב בשוק העבודה בני הנוער נתקלים במקביל בסוגיה אחרת בהתפתחותם בשלב זה של החיים הנקרא "גיל ההתבגרות".