מטרתו של אתר זה היינה העלאת החשיבות לניצול בני נוער